Πρόσκληση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΚΟΣΙΑΒΑΣ-ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ» στην 22η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας Α’ΒΙ.ΠΕ Βόλου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτού.
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2015-31.12.2015.
Εκλογή ενός, (1), τακτικού και ενός, (1), αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις μετόχων και συζητήσεις έπ’ αυτών.
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην 22η (Τακτική) Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στα Γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 22ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης.

Share This